Metode de corectare a vederii spectaculosului


Laserul - soluţia miraculoasă pentru vederea ta

Persoanele ajunse primele la faţa locului, indiferent de calitatea lor, au obligaţia de a anunţa organul judiciar competent să efectueze cercetarea, cu privire la natura faptei săvârşite, situaţia persoanei vătămate, întinderea suprafeţei de teren pe care sunt întinse urmele şi mijloacele materiale de probă, natura acestora, făptuitori, alte date, ce au legătură cu desfăşurarea activităţii ilicite. Numai în aceste condiţii, organul judiciar, competent să efectueze cercetarea la faţa locului, va fi în măsură să aprecieze numărul şi calificarea specialiştilor ce vor participa, mijloacele tehnicoştiinţifice, necesare pentru asigurarea desfăşurării în bune condiţii a activităţii.

Trebuie subliniat că primele măsuri, ce au făcut obiectul acestei secţiuni, pot fi efectuate, fără să se pună problema competenţei.

Raţiunea acestei situaţii este simplă: urgenţa şi faptul că nu se intră în fondul activităţii de cercetare justifică desfăşurarea acestui tip de activităţi, de către organe judiciare necompetente să efectueze cercetării infracţiunii.

De asemenea, activităţile urgente, care nu suferă amânare — ridicarea unor urme sau a unor mijloace materiale de probă, ascultarea persoanei vătămate, aflate în stare gravă, etc.

În încheierea acestei secţiuni, apreciez oportun să subliniez importanţa efectuării activităţilor urgente, de către persoanele sosite primele la faţa locului, cu maximă diligenţă, de rezultatele lor depinzând, în mare măsură, atât desfăşurarea activităţii de cercetare la faţa locului, cât şi activităţile de anchetă ce urmează a se desfăşura.

În condiţiile specifice cercetării la faţa locului, pregătirea activităţii presupune parcurgerea a două etape. Astfel, este necesară desfăşurarea unor activităţi până la deplasarea la faţa locului, urmând ca pregătirea să fie definitivată odată cu sosirea echipei la locul faptei.

Vorbind despre cele două etape, s-ar putea crede că activităţile pregătitoare, ca excepţie, nu ar avea un caracter unitar.

Dependența de nicotină din punct de vedere al psihologiei

Consider necesar să subliniez că activităţile pregătitoare au fost grupate în două entităţi, din raţiuni ce ţin de particularităţile fiecăreia dintre ele şi de o anumită ordine cronologică, în care acestea se desfăşoară. Mai mult, activităţile pregătitoare trebuie să aibă la bază o concepţie care să integreze fiecare segment în efortul organizatoric general, menit să asigure desfăşurarea cercetării la faţa locului în cele mai bune condiţii.

metode de corectare a vederii spectaculosului

Primirea, consemnarea şi verificarea sesizării — Conform legii procesual penale16, organele judiciare se sesizează despre săvârşirea unei infracţiuni prin: plângere, denunţ sau din oficiu. Indiferent de forma pe care o poate îmbrăca sesizarea17 sau de persoana care o face, este necesar să se depună toată diligenţa, pentru obţinerea cât mai multor date despre natura faptei, locul şi timpul când standarde de dizabilitate pentru viziune fost săvârşită.

Practic, pentru evitarea situaţiilor de formare a metode de corectare a vederii spectaculosului într-o componenţă necorespunzătoare, deplasărilor inutile, la adrese greşite sau fictive, organul judiciar, pe lângă identificarea persoanei care a făcut plângerea sau denunţul, va căuta să afle, din surse cât mai sigure şi demne de încredere18, ce tip de activitate ilicită, unde şi când a fost desfăşurată, numărul victimelor, volumul şi natura pagubelor cauzate, dacă făptuitorul se cunoaşte sau nu, a fost reţinut de către opinia publică sau de către poliţiştii care au ajuns primii la faţa locului.

Pregătirea echipei, asigurarea prezenţei altor persoane, a căror participare este necesară — Natura, diversitatea împrejurărilor ce caracterizează desfăşurarea unei activităţi ilicite, multitudinea şi complexitatea aspectelor ce se impun a fi lămurite cu ocazia investigării, atribuie cercetării la faţa locului caracterul unei activităţi de echipă.

Desfăşurarea activităţii presupune participarea unei echipe cu o componenţă echilibrată, în care să fie asigurată, atât componenta procedurală cât şi componenta operativă.

Verificați-vă viziunea

Cercetarea la faţa locului, ca activitate procedurală, este condusă de o persoană, care are calitatea de organ judiciar — şeful echipei va fi metode de corectare a vederii spectaculosului poliţist sau un procuror, în funcţie de competenţa materială de cercetare a infracţiunii, ce se presupune că s-a săvârşit.

Mircea op. Conlucrarea, între cele două componente ale echipei de cercetare, este necesar să tindă către perfecţiune, practica demonstrând că, efectiv, activităţile se completează reciproc, rezultatele uneia determinând efectuarea alteia, până în momentul epuizării tuturor posibilităţilor. Din rândul specialiştilor de la faţa locului, vor face parte, în funcţie de natura infracţiunii şi a locului de cercetat, tehnicieni criminalişti, medici legişti, personal cu câini de urmărire, tehnicieni auto, specialişti în probleme de protecţia muncii, specialişti din diferite alte domenii, care pot concura la buna desfăşurare a activităţii.

În ceea ce îi priveşte pe anchetatori, nu se poate vorbi despre o anumită specializare a acestora, fiind organe judiciare, ei sunt abilitaţi să efectueze orice activitate de anchetă, nefiind exclus ca, în funcţie de vârstă, starea sau alte particularităţi ale persoanelor, ce intră în aria de investigare, să fie preferat unul sau altul dintre anchetatori.

metode de corectare a vederii spectaculosului

În situaţia în care făptuitorul a fost prins şi imobilizat la faţa locului sau dacă persoanele interesate o cer, la desfăşurarea cercetării la faţa locului pot participa şi avocaţi din oficiu sau aleşi, după caz. De asemenea, potrivit dispoziţiilor legale, la activitate, este necesară prezenţa a doi martori asistenţi Apreciez că22, asigurarea participării acestor persoane, trebuie să se facă înainte de ajungerea la faţa locului, evitându-se, astfel, irosirea de timp, posibilitatea folosirii unor martori oculari, a unor persoane interesate în obstrucţionarea cercetărilor sau cu interese în cauză.

Ca punct de reper a se vedea C. Metode de corectare a vederii spectaculosului, C. Pletea, I. Sandu op. Şeful echipei nu se poate concentra şi este greu să manifeste diligenţa necesară pentru a da explicaţiile necesare, el trebuie să conducă echipa, nu să piardă timp operativ pentru a da relaţii cu privire la ceea ce s-a întâmplat, ce activităţi se desfăşoară şi care sunt rezultatele. Pregătirea mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice — Întrucât cercetarea la faţa locului are o importantă componentă tehnică, în cadrul pregătirii, o atenţie deosebită trebuie acordată mijloacelor tehnico-ştiinţifice ce vor fi folosite la faţa locului.

Odată cu dezvoltarea tehnologică, s-a constatat şi perfecţionarea dotărilor necesare desfăşurării activităţii membrilor echipei deplasaţi la faţa locului, în sensul diversificării metodelor şi mijloacelor destinate lucrului în teren Petrică — Materiale şi truse criminalistice moderne destinate investigării locului faptei, în Investigarea Criminalistică a Locului Faptei, lucrare apărută sub egida Asociaţiei Criminaliştilor din România,pag.

Manual de jurnalism

Toate aceste dotări se găsesc dispuse pe laboratoarele criminalistice mobile, ce se află şi în dotarea organelor judiciare din România. Pe lângă aceste mijloace, în funcţie de necesităţi, se poate apela şi la alte mijloace, mai mult sau mai puţin sofisticate, dacă, faţa de rezultatele ce se pot obţine, efortul devine oportun.

Luarea măsurilor de protecţie — implică o detaliată pregătire, anterioară prezentării la faţa locului. În funcţie de informaţiile pe care le deţine, organul de cercetare trebuie sa ia toate măsurile, necesare şi suficiente, astfel încât viaţa, sănătatea sau integritatea corporală a echipei de la faţa locului să nu fie lezată sub nici o formă.

metode de corectare a vederii spectaculosului

În cazul cercetărilor, care implică riscuri de ordin: chimic, fizic, biologic, radioactiv, etc. În spaţiile contaminate, membrii echipei se expun unor riscuri, organismul uman putând suferi multiple leziuni.

Cum să rezolvi minus 1 viziune

Mai mult, este necesară observarea necesităţii folosirii unor echipamente de protecţie, care implică apărarea sănătăţii, integrităţii şi chiar vieţii personalului implicat în cercetarea la faţa locului, de natură a proteja şi faţă de aparatura cu care metode de corectare a vederii spectaculosului lucrează. Activitatea organelor judiciare a demonstrat că, atunci când echipa de cercetare a ajuns la faţa locului, într-un timp scurt, dincolo de un beneficiu de imagine, şansele de realizare a sarcinilor cercetării la faţa locului au fost mult mai mari, o dată cu scurgerea timpului, acestea diminuându-se, chiar în progresie geometrică, ajungând, în multe cazuri, la minim.

Bineînţeles că trebuie ales cel mai scurt traseu — şi acest lucru nu este deloc simplu în marile aglomeraţii urbane — însă o anumită atenţie trebuie dată unor considerente tactice. Şeful echipei de cercetare are un rol hotărâtor în organizarea şi desfăşurarea acestora, de calităţile manageriale ale sale depinzând, în bună măsură, condiţiile în care se va efectua activitatea propriu-zisă.

Practica a evidenţiat că, oricât de diligenţi ar fi cei ajunşi primii la faţa locului, există unele neajunsuri — determinate de o anumită lipsă de autoritate şi de efectiv în faţa valului de curioşi, a persoanelor interesate în cauză, a tuturor implicaţiilor şi consecinţelor fiecărei stări de fapt — determinate de acţiunea lor, astfel că, o dată cu ajungerea la faţa locului a echipei de cercetare — trebuie avute în vedere considerente ce ţin de experienţa, calificarea, starea de spirit, numărul şi autoritatea membrilor echipei — corecţiile sunt necesare.

Se va insista pe aspectul iniţial al locului faptei, pe poziţia şi aspectul urmelor şi mijloacelor materiale de probă.

metode de corectare a vederii spectaculosului

În ceea ce priveşte modificările intervenite, o atenţie deosebită se va acorda naturii acestor modificări şi cauzelor ce le-au generat — dacă ele au apărut ca urmare a activităţilor destinate să salveze victimele, să înlăture sau să limiteze acţiunea unor surse de pericol ori au avut în antecedenţă factori de natură subiectivă, cum ar fi acţiunea făptuitorului sau a altor persoane, ce au încercat să denatureze aspectul locului faptei, cu scopul de a îngreuna sau compromite ancheta, nepriceperea sau neatenţia celor ce au luat primele măsuri.

În situaţia în care modificările au fost determinate de acţiunea unor persoane, se va proceda la identificarea şi audierea acestora, în ideea stabilirii acţiunilor care au determinat modificările şi dacă a fost sau nu implicată reaua-voinţă. Delimitarea perimetrului şi stabilirea metodelor de cercetare a locului faptei — În ordinea firească a lucrurilor, pentru începerea cercetării la faţa locului, se impune stabilirea limitelor perimetrului ce urmează a fi cercetat şi a modului concret în care se va face aceasta.

Miopie așa cum s-a format, Vicii de refractie

În ceea ce priveşte limitele perimetrului, pe care echipa va desfăşura activităţi de căutare, revelare, fixare, ridicare, etc. Astfel, dacă locul desfăşurării activităţii ilicite se restrânge la teritoriul unei singure proprietăţi, nu apar probleme deosebite; dacă, însă, devine necesară extinderea cercetărilor pe teritoriul mai multor proprietăţi, trebuie manifestată precauţie, organul judiciar fiind chemat să asigure un echilibru între drept şi abuz de drept.

Atunci când în cauză se pune problema desfăşurării activităţii de cercetare la faţa locului, pe teritoriul domiciliilor mai multor persoane fizice ori, în situaţia persoanelor juridice, când perimetrul de cercetat înglobează locaţii ale mai multor persoane juridice, se poate extinde locul de cercetat încât să înglobeze mai multe astfel de locuri? În măsura în care aceasta poate fi acceptată, care sunt criteriile pe baza cărora organul judiciar poate să extindă locul de cercetat la proprietăţile altor persoane?

metode de corectare a vederii spectaculosului

De asemenea, privind lucrurile scrupulos, apreciem că, legătura în discuţie, mai este condiţionată de natura activităţii sau activităţilor ilicite care se presupun a fi desfăşurate, precum şi de configuraţia locului care se cercetează.

O dată stabilit perimetrul, se vor lua măsurile necesare pentru paza acestuia, astfel încât să se evite orice posibilitate de modificare accidentală sau interesată a locului de cercetat şi să se asigure desfăşurarea, în condiţii de deplină siguranţă pentru participanţi, a cercetării la faţa locului.

Tot aici, mai trebuie observat că, stabilirea limitelor perimetrului de cercetat, nu trebuie să aibă un caracter absolut deoarece, o dată cu desfăşurarea activităţii, datorită interpretării datelor obţinute, este posibil să se constate că locul de cercetat trebuie extins într-o direcţie sau alta sau, din contră, trebuie restrâns. În ceea ce priveşte metodele concrete de cercetare a locului faptei, doctrina criminalistică26, confirmată de practica organelor judiciare, recomandă ca, metoda de cercetare aleasă, să ţină cont de natura faptei, de configuraţia locului de cercetat, urmările produse şi de dispunerea urmelor şi mijloacelor materiale de probă.

Astfel, se dau ca exemple, începerea cercetării la faţa locului de la exterior spre interior, pe sectoare delimitate, prin repere naturale ori stabilite de şeful echipei, de-a lungul pereţilor, în sensul acelor de ceasornic sau invers, etc. Metoda subiectivă este caracterizată prin aceea că, echipa de cercetare procedează la căutarea, descoperirea, relevarea, fixarea şi ridicare urmelor şi mijloacelor materiale de probă, urmând cât mai fidel traseul parcurs de făptuitor din momentul pătrunderii în câmpul infracţional şi până la părăsirea acestuia.

metode de corectare a vederii spectaculosului

Această metodă are avantajul că, se pot obţine rapid unele date şi indicii, ce pot 26 N. Bercheşan, C. PleteaI. Are dezavantajul unei anumite superficialităţi, locul faptei neputând fi examinat sistematic şi detaliat.

Metoda obiectivă constă în examinarea locului faptei într-o anumită ordine, făcându-se abstracţie de modul şi succesiunea acţiunilor presupuse a fi fost desfăşurate de făptuitor în câmpul infracţiunii.